งานแถลงข่าวเปิดตัว (Kick off) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)


Kick off : Abc Academy

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

ดร.ทิวากร เหล่าลือชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วินัย แก้วละมุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์

ถาม - ตอบ