หลักการและเหตุผล

                    หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่” เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ต้องการยกระดับทักษะสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ ข้อมูลและกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับทักษะในการทำงานด้านการวิจัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตรงตามความต้องการพัฒนาของพื้นที่และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบันมีการพัฒนาการยกระดับสมรรถนะของกำลังคนในทุกภาคส่วน เพื่อใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

                    การพัฒนาพื้นที่ (Area Management) เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยกระบวนการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐหลายส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และภาควิชาการ โดยมีกระบวนการสร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดเป้าหมายและร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน กระบวนการดังกล่าวต้องการนักจัดการ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ 1) การทำ Stakeholder Engagement Collaboration 2) ทักษะการสร้าง Program Initiative และ 3) การทำ Strategic Communication และ Policy Advocacy

                    ด้วยเหตุข้างต้น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้จัดทำหลักสูตรให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และทักษะการเป็นนักจัดการพื้นที่ที่มีทักษะครอบคลุมถึงความตระหนักรู้ถึงคุณค่านักจัดการ RDI เพื่อชุมชนและพื้นที่ โดยหลักสูตรนี้จะบ่มเพาะนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่ในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ เพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปี 2567-2570

วัตถุประสงค์

                    เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะสำคัญ ดังนี้

                    1. สามารถเป็นนักจัดการพื้นที่ โดยมีทักษะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การทำ Stakeholder Engagement Collaboration 2) ทักษะการสร้าง Program Initiative และ 3) การทำ Strategic Communication และ Policy Advocacy

                    2. สามารถวางแผน ออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบริหารจัดการ โปรแกรมการวิจัยสำคัญ (Initiative Program) ตามความต้องการของพื้นที่

                    3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบูรณาการประเด็นสำคัญในพื้นที่ที่มีเป้าหมายร่วมด้วย Program Based หรือ Area-based