เปิดตัวโครงการ “การพัฒนานัดจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)”

                    วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดตัวโครงการ “การพัฒนานัดจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 Century Park Hotel กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

                    หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) มี ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์จากหลากหลายภาคส่วนมาร่วมเป็นกลไกที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนโครงการ โดยคาดหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยยกระดับทักษะสู่การเป็นนักจัดการพื้นที่ สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ ข้อมูลและกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่ระดับนโยบาย ซึ่งมีนักวิจัยจากหลายสถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 45 ทีม จำนวน 90 ท่าน ที่ได้ทำการคัดเลือกทีมที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

                    หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะสำคัญ ดังนี้

                    1) ทักษะการสร้างกลไกกระบวนการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งภาควิชาการ

                    2) ทักษะการพัฒนาแนวความคิดเพื่อริเริ่มดำเนินโครงการที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

                    3) ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม

                    ในการเปิดตัวโครงการ ฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิธีเปิด ตลอดจนร่วมบรรยายให้แก่นักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.กิตติ สัจจาวัฒนะ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และที่ปรึกษาโครงการฯ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุณนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม