นางสาว พัชรพร ด้วงอุดม

กลุ่ม ย่าน Yan101development Studio (ภาคประชาสังคม)

นายวีรภัทร คำรัตน์

กลุ่ม ย่าน Yan101development Studio (ภาคประชาสังคม)

พิศาล ดวงดึง

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

ภาวิดา บุญรอด

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

พรชัย เอี่ยมสุกใส

บริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด

ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์

บริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด

นายวิศรุต พยุงเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วรรณธิดา ยลวิลาศ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ชนิดา ป้อมเสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รศ.ดร.วรินธร พูลศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวภาวิณี วัตถุสินธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โพยมพร รักษาชล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย

บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อรรคพล วงศ์กอบลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กัญญารินทร์ ไชยจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปานทิพย์ ลิกขะไชย

บริษัท เสน่ห์บางลำพู จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ปริญญา สร้อยทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พลปรีชา ชิดบุรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อารยา เชียงของ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นิตยา สุขชัยสงค์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต แซ่หลี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาสมชาย มะลิซ้อน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสงสุรีย์ ศรีสะอาด

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

สมศิริ โพธารินทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ธรากร มณีรัตน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาวิตรี ฤทธิ์ช่วย

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ดร.สามารถ สินทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ดร.รัชวุธ สุทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ธุวพล คงน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นายวุฒิชัย พิลึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ญาณิศา เผื่อนเพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อมรา ดอกไม้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นรากร ศรีสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พิภัทรา สิมะโรจนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรกมล ระหาญนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารยดร.รินรำไพ พุทธิพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อาจารย ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จรรยา ดาสา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิวพร ละม้ายนิล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นริศ ท้าวจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ธีญาภรณ์ แก้วทวี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทรงศักดิ์ ปัญญา

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

กันทนา ใจสุวรรณ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

พัทรียา หลักเพ็ชร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กมล เกียรติพงษ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวสุธีรา แดงวิสุทธิ์

องค์การสะพานปลา

นางสาวพิมพ์ลดา อัศวเศรษฐชัย

องค์การสะพานปลา

นิรมล พรมนิล

มหาวิทยาลัยพะเยา

วรรณภา ทองแดง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ฮัสนะห์ บุญทวี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ แสงมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา อุปพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สินมหัต ฝ่ายลุย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ธง คำเกิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.อุทุมพร เรืองฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายสุริยนต์ สูงคำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ณัชชา มหปุญญานนท์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ธราเดช มหปุญญานนท์

โรงเรียนบ้านกลาง

ปาริชาต เกษมสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

นันท์นภัส ไชยสวัสดิ์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

อับดุลฆอนี เจะโซะ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

พิมพาภรณ์ แวววันจิตร

นักวิจัยอิสระ

พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ดร.ปวีณา ขำพัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวอุมาภรณ์ จันทรศร

องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ถิรวรรณ กลางณรงค์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ปิยะพงษ์ ยงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทอดเกียรติ แก้วพวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดวงดาว โยชิดะ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พล ปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นพรัตน์ พาทีทิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จันทร์จิรา นันตา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดวงพร เพิ่มสุวรรณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้